H A N O I - W A R S Z A W A
film fabularny / 2009
reżyseria / Katarzyna Klimkiewicz
GRANICA
KOŁYSANKA

 M A K S I M U M
P R Z Y J E M N O Ś C I
film dokumentalny / 2014
reżyseria / Katarzyna Trzaska
MAKSIMUM PRZYJEMNOŚCI
KOMFORT

N I C  D O  S T R A C E N I A

film dokumentalny / 2010
reżyseria / Katarzyna Klimkiewicz
  PODRÓŻ
  PUSTYNIA

D U D I
film dokumentalny/ 2006
reżyseria / Małgorzata Łupina, Andrzej Dudziński
DUDI

Tworzenie stron WWW - Kreator stron internetowych